กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

เผยเเพร่เมื่อ 209 เข้าชม

คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561 ในภาคเช้าคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษารุ่น 4 ประจำสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยนักศึกษามอบพวงมาลัยกรแสดงความคารวะแด่คณาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้และให้คำแนะนำการเรียนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้นักศึกษาได้มีกำลังใจและความรักสามัคคี แสดงให้เห็นว่ามีจำนวนผู้สามารถขึ้นสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านได้กว่า 90% ของนักศึกษาทั้งรุ่น 4 คณะคณาจารย์โดยประธานหลักสูตรและคณาจารย์ทุกท่านได้ขอบคุณคณะนักศึกษาโดยได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจในการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ส่วนที่เหลือ เพื่อจะได้สำเร็จการศึกษาตามแผนที่วางไว้ และเป็นผู้มีเจตคติที่ดี เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตของตนเองต่อไป