ติดต่อสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล
ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

ที่อยู่: คณะครุศาสตร์ (อาคาร 16) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ม.11 ถ. นิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 087-795 9168
Email: arunrat.tt@snru.ac.th