คณาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

รองศาสตราจารย์ อนันต์  ปานศุภวัชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ วงษ์ชาลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หรรษกร วรรธนะสาร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล  อาจารย์ ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์