วัตถุประสงค์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

มุ่งเป้าเพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1 มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาหลักสูตร วิธีการสอน 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวัดผลประเมินผล และการสร้างนวัตกรรมในการสอนวิทยาศาสตร์
2 มีทักษะในการสอนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
และแก้ปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบ
3 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจิตวิทยาศาสตร์ วิสัยทัศน์ก้าวหน้า
4 มีความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนและนักวิชาการ และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
5 สร้างผลงานวิจัย มีจรรยาบรรณของนักวิจัย นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย
6 มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ เพื่อให้สามารถต่อยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ในการสร้างธุรกิจ