ผลงานวิชาการ

.

1ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยบัณฑิตวิทยาลัย