กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

เผยเเพร่เมื่อ

คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รุ่น 5 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562”

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ

พิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่น 4 ได้รดน้ำดำหัวคณาจารย์สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อขอพรจากคณาจารย์ ในวันที่ 21 เมษายน 2562 ณ อาคาร 16 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562”

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เผยเเพร่เมื่อ

คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561”

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประเมิน ได้แก่ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (มหาวิทยาลัยนครพนม) และคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อาจารย์ ดร.พิจิกา ทิมสุกใส และอาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร

อ่านเพิ่มเติม “หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560”

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ รุ่น 4

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์ปฏิยัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ รุ่น 4”

ยินดีกับมหาบัณฑิต ในงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ร่วมยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ยินดีกับมหาบัณฑิต ในงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร”