คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมทางการศึกษามิติใหม่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

เผยเเพร่เมื่อ 312 เข้าชม

อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ  “นวัตกรรมทางการศึกษามิติใหม่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “นวัตกรรมทางการศึกษามิติใหม่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และภายในงาน ได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนการสอนกับการศึกษา 4.0” จากรองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ

ในงานมีกิจกรรม การนำเสนอนิทรรศการเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
Workshop 1 การออกแบบสื่อการศึกษาและเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (วิทยากร : คุณนฤดล ดามพ์สุกรี)
Workshop 2 การผลิตสื่อดิจิทัลด้วย SMART DEVICES อย่างสร้างสรรค์(วิทยากร : คุณชัยกมล พรหมจิต)
Workshop 3 การพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ (วิทยากร : คุณเมธี ประสมทรัพย์)
Workshop 4 เทคนิคการเขียนตำราอย่างมืออาชีพ (วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิต รุจิวโรดม)
Workshop 5 e-Courseware เพื่อสนับสนุนการศึกษายุค 4.0 (วิทยากร : ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ และคณะ)