ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม / อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ

พิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่น 4 ได้รดน้ำดำหัวคณาจารย์สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อขอพรจากคณาจารย์ ในวันที่ 21 เมษายน 2562 ณ อาคาร 16 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562”

อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยาการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสตีมศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์  คำแหงพล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสตีมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสตีมศึกษา (STEAM Education) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM สู่ STEAM และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยจัดอบรมในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 หัวข้อ มหัศจรรย์จิ๋วแต่แจ๋ว กิจกรรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการศึกษาเรื่อง คุณสมบัติของวัสดุนาโน (nanomaterials) ณ โรงแรมพีซีแกรนด์พาเลซ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยาการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสตีมศึกษา”

อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์

อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์  คำแหงพล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ Education and Psychological Sciences (ICEPS 2019) ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม พ.ศ. 2562 อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์  คำแหงพล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Education and Psychological Sciences (ICEPS 2019) ณ ประเทศสิงคโปร์

ในครั้งนี้ ได้นำเสนองานวิจัยด้าน สะเต็มศึกษา (STEM Education) ภายใต้หัวข้อ Food and Living Lesson with Entrepreneurial Skill Development by Using STEM Education of Science Teacher Students 

อ่านเพิ่มเติม “อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์”

โครงการศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับนักศึกษา รุ่น 4 ซึ่งทางสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ได้นำนักศึศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์”

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมทางการศึกษามิติใหม่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

เผยเเพร่เมื่อ

อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ  “นวัตกรรมทางการศึกษามิติใหม่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม “คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมทางการศึกษามิติใหม่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21””

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

เผยเเพร่เมื่อ

คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561”

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประเมิน ได้แก่ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (มหาวิทยาลัยนครพนม) และคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อาจารย์ ดร.พิจิกา ทิมสุกใส และอาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร

อ่านเพิ่มเติม “หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560”

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ รุ่น 4

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์ปฏิยัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ รุ่น 4”

ยินดีกับมหาบัณฑิต ในงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ร่วมยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ยินดีกับมหาบัณฑิต ในงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร”

Download เอกสาร
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยระหว่างการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ทำเนียบรุ่นนักศึกษาของสาขาวิชา