ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

บทความ นศ. รุ่น 4 ที่ได้รับการตีพิมพ์ /ได้รับแบบตอบรับให้ตีพิมพ์

เผยเเพร่เมื่อ

บทความนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่น 4

ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ ได้รับแบบตอบรับให้ตีพิมพ์ // ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม “บทความ นศ. รุ่น 4 ที่ได้รับการตีพิมพ์ /ได้รับแบบตอบรับให้ตีพิมพ์”

อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษารุ่น 5 ร่วมกิจกรรม STEM ศึกษา ฟังบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นักศึกษารุ่นที่ 5 และคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรม STEM เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น บรรยายโดย ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง คณาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “นักศึกษารุ่น 5 ร่วมกิจกรรม STEM ศึกษา ฟังบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย”

อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PISA

เผยเเพร่เมื่อ

อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์  คำแหงพล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สำหรับวิทยากรแกนนำ (Local Trainers)

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. หรือ IPST)เป็นประธานในการดำเนินงานครั้งนี้ อ่านเพิ่มเติม “อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PISA”

อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร และ อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์  คำแหงพล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโฆษิต โฆษณสันติ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร”

อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยาการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสตีมศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์  คำแหงพล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสตีมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสตีมศึกษา (STEAM Education) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM สู่ STEAM และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยจัดอบรมในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 หัวข้อ มหัศจรรย์จิ๋วแต่แจ๋ว กิจกรรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการศึกษาเรื่อง คุณสมบัติของวัสดุนาโน (nanomaterials) ณ โรงแรมพีซีแกรนด์พาเลซ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยาการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสตีมศึกษา”

อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์

อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์  คำแหงพล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ Education and Psychological Sciences (ICEPS 2019) ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม พ.ศ. 2562 อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์  คำแหงพล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Education and Psychological Sciences (ICEPS 2019) ณ ประเทศสิงคโปร์

ในครั้งนี้ ได้นำเสนองานวิจัยด้าน สะเต็มศึกษา (STEM Education) ภายใต้หัวข้อ Food and Living Lesson with Entrepreneurial Skill Development by Using STEM Education of Science Teacher Students 

อ่านเพิ่มเติม “อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์”

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

เผยเเพร่เมื่อ

คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รุ่น 5 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562”

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ

พิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่น 4 ได้รดน้ำดำหัวคณาจารย์สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อขอพรจากคณาจารย์ ในวันที่ 21 เมษายน 2562 ณ อาคาร 16 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562”

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เผยเเพร่เมื่อ

คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561”

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประเมิน ได้แก่ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (มหาวิทยาลัยนครพนม) และคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อาจารย์ ดร.พิจิกา ทิมสุกใส และอาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร

อ่านเพิ่มเติม “หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560”

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ รุ่น 4

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์ปฏิยัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ รุ่น 4”

Download เอกสาร
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยระหว่างการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ทำเนียบรุ่นนักศึกษาของสาขาวิชา