ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

บทความ นศ. รุ่น 4 ที่ได้รับการตีพิมพ์ /ได้รับแบบตอบรับให้ตีพิมพ์

เผยเเพร่เมื่อ

บทความนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่น 4

ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ ได้รับแบบตอบรับให้ตีพิมพ์ // ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม “บทความ นศ. รุ่น 4 ที่ได้รับการตีพิมพ์ /ได้รับแบบตอบรับให้ตีพิมพ์”

อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษา รุ่น 6 อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นักศึกษารุ่น 6 เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร Social Science and Behavioral Research จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร RDI SNRU ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่มเติม “นักศึกษา รุ่น 6 อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

นักศึกษารุ่น 5 ร่วมกิจกรรม STEM ศึกษา ฟังบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นักศึกษารุ่นที่ 5 และคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรม STEM เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น บรรยายโดย ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง คณาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

อ่านเพิ่มเติม “นักศึกษารุ่น 5 ร่วมกิจกรรม STEM ศึกษา ฟังบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย”

อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PISA

เผยเเพร่เมื่อ

อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์  คำแหงพล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สำหรับวิทยากรแกนนำ (Local Trainers)

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. หรือ IPST)เป็นประธานในการดำเนินงานครั้งนี้ อ่านเพิ่มเติม “อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PISA”

อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร และ อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์  คำแหงพล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโฆษิต โฆษณสันติ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร”

อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยาการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสตีมศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์  คำแหงพล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสตีมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสตีมศึกษา (STEAM Education) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM สู่ STEAM และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยจัดอบรมในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 หัวข้อ มหัศจรรย์จิ๋วแต่แจ๋ว กิจกรรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการศึกษาเรื่อง คุณสมบัติของวัสดุนาโน (nanomaterials) ณ โรงแรมพีซีแกรนด์พาเลซ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยาการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสตีมศึกษา”

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

อ่านเพิ่มเติม “การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2563”

นักศึกษารุ่น 6 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 นักศึกษารุ่น 6 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง  จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “นักศึกษารุ่น 6 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

นักศึกษารุ่น 6 เข้าร่วมอบรมจริยธรรม ปฏิบัติธรรม

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษารุ่น 6 เข้าร่วมอบรมจริยธรรม ณ ศูนย์ปฏิยัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “นักศึกษารุ่น 6 เข้าร่วมอบรมจริยธรรม ปฏิบัติธรรม”

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

เผยเเพร่เมื่อ

คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รุ่น 5 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562”

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ

พิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่น 4 ได้รดน้ำดำหัวคณาจารย์สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อขอพรจากคณาจารย์ ในวันที่ 21 เมษายน 2562 ณ อาคาร 16 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562”

Download เอกสาร
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยระหว่างการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ทำเนียบรุ่นนักศึกษาของสาขาวิชา