หัวข้อข่าว

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค 1/2562

อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยาการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสตีมศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์

โครงการศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมทางการศึกษามิติใหม่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560

การใชัชีวิตระหว่างการเป็นศึกษาบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์