หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ 258 เข้าชม

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประเมิน ได้แก่ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (มหาวิทยาลัยนครพนม) และคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อาจารย์ ดร.พิจิกา ทิมสุกใส และอาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร

โดยในโอกาสนี้ คณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ ประธานหลักสูตร อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ วงษ์ชาลี อาจารย์ ดร.หรรษกร วรรธนะสาร และอาจารย์ ดร.กุลวดี สุวรรรณไตรย์ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 16 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผลการประเมินจากคณะกรรมการ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.31 ซึ่งอยู่ในระดับดี

กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจึงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประกอบด้วย ผลการประเมินในภาพรวมรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ และผลการประเมินในภาพรวมตามตารางการวิเคราะห์ รวมทั้งจุดเด่น จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตร ต่อไป