ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2566

ภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ  Master of Education Program in Science Teaching 
ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)
Master of Education (Science Teaching)
ชื่อปริญญา ชื่อย่อ ค.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
M.Ed. (Science Teaching)