โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ รุ่น 4

เผยเเพร่เมื่อ 250 เข้าชม

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์ปฏิยัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนอบรมจิต โดยการปฏิบัติสมาธิ เจริญสติ ตามแนวทางพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ใช้ในการดำเนินชีวิต การทำงาน และการศึกษา โดยโครงกานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีการจัดขึ้นเป็นประจำแก่นักศึกษาแต่ละรุ่นการศึกษา ผู้สนใจสถานที่ปฏิบัติธรรม สามารถติดต่อสอบถามที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมได้โดยตรง

,