โครงการสัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0

เผยเเพร่เมื่อ 426 เข้าชม

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม โครงการสัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0

การสัมมนา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 16 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยโอกาสนี้ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อาจารย์ ปัญญา มหาชัย ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ช่วยส่งเสริมวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วม ซึ่งโดยมากเป็นผู้ประกอบอาชีพครู-อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ภายหลังเสร็จกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถาดทอง ปานศุภวัชร ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับเกียรติให้ถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสนี้