อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยาการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสตีมศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 269 เข้าชม

อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์  คำแหงพล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสตีมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสตีมศึกษา (STEAM Education) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM สู่ STEAM และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยจัดอบรมในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 หัวข้อ มหัศจรรย์จิ๋วแต่แจ๋ว กิจกรรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการศึกษาเรื่อง คุณสมบัติของวัสดุนาโน (nanomaterials) ณ โรงแรมพีซีแกรนด์พาเลซ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร