อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์

เผยเเพร่เมื่อ 270 เข้าชม

อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์  คำแหงพล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ Education and Psychological Sciences (ICEPS 2019) ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม พ.ศ. 2562 อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์  คำแหงพล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Education and Psychological Sciences (ICEPS 2019) ณ ประเทศสิงคโปร์

ในครั้งนี้ ได้นำเสนองานวิจัยด้าน สะเต็มศึกษา (STEM Education) ภายใต้หัวข้อ Food and Living Lesson with Entrepreneurial Skill Development by Using STEM Education of Science Teacher Students 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ICEPS จัดขึ้นทุกปี สลับประเทศเจ้าภาพ ในปี ค.ศ. 2019 นี้ จะจัดขึ้นระห่วางวันที่ 22-24 สิงหาคม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

http://iceps2019.globalconf.org/site/page.aspx?pid=901&sid=1260&lang=en

อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์  คำแหงพล และประธานการประชุม Assoc. Prof. Eric C.K. Cheng, The Education University of Hong Kong, Hong Kong