โครงการศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ 192 เข้าชม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับนักศึกษา รุ่น 4 ซึ่งทางสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ได้นำนักศึศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับความรู้ ประสบการณ์และเพิ่มวิสัยทัศน์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์