อาจารย์ ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์

เผยเเพร่เมื่อ 302 เข้าชม

อาจารย์ ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์

 

1. ประวัติการศึกษา

ที่ ปีที่สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา
1 2559 ปร.ด. (ปรสิตวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 2553 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

2. ผลงานทางวิชาการ

2.1 งานวิจัย  –

2.2 ตำรา/เอกสารทางวิชาการ   – 

2.3 บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1 Echaubard P, León T, Suwanatrai K, Chaiyos J, Kim CS, Mallory FF, Kaewkes S, Spear 
RC, Sripa B. (2017). Experimental and Modelling Investigations of Opisthorchis viverrini
Miracidia Transmission Over Time and Across Temperatures: Implications for Control. 
International Journal for Parasitology. 47 (5): 257-270.
.
2 Suwannatrai A, Pratumchart K, Suwannatrai K, Thinkhamrop K, Chaiyos J Kim, C S, 
Suwanweerakamtorn R, Boonmars T, Wongsaroj T and Sripa B. (2016). Modeling impacts
of climate change on the potential distribution of the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis
viverrini, in Thailand. Parasitology Research. 116 (1): 243-250.
.
3 Donthaisong C, Arunsan P, Suwannatrai K, Prasopdee S, Kulsantiwong J, 
Wongmaneeprateep S, Suwannatrai A and Tesana S. (2016). Infectivity and development
of Opisthorchis viverrini metacercariae in immunosuppressed Barbonymus gonionotus 
fingerlings (Cyprinidae). Acta Tropica. 162:107-113.
.
4 Arunsan P, Donthaisong C, Suwannatrai K, Prasopdee S, Kulsantiwong J, Suwannatrai A, 
Boonmars T, Melbat JU, Oopachitakul S and Tesana S. (2014). Localization of the 
cystogenus gland of Opisthorchis viverrini cercaria. Southeast Asian Journal of Tropical 
Medicine and Public Health. 45(2): 276-89.
.
5 Donthaisong C, Arunsan P, Suwannatrai K, Prasopdee S, Kulsantiwong J, 
Wongmaneeprateep S, Suwannatrai A and Tesana S. (2014). Experimental infection of 
Opisthorchis viverrini cercariae to the cyprinid fish, Barbonymus gonionotus. Acta Tropica.
136: 118-122.
.

 3. ประสบการณ์สอน

          ระดับปริญญาตรี

          รหัส                          วิชา

          14031108                 ชีววิทยาพื้นฐาน

          14031109                 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน

          14031101                 ชีววิทยาทั่วไป

          14031113                 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

          14032102                 สรีรวิทยาทั่วไป

          14031304                 สัตววิทยา

          14034503                 ชีววิทยาของเซลล์เทคนิคทางชีววิทยา

          14034906                 สัมมนาทางชีววิทยา

  

          ระดับปริญญาโท

          รหัส                          วิชา

          71021301                 วิทยาศาสตร์สำหรับครู