อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 68 เข้าชม

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร และ อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์  คำแหงพล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโฆษิต โฆษณสันติ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดสกลนคร