อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PISA

เผยเเพร่เมื่อ 115 เข้าชม

อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์  คำแหงพล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สำหรับวิทยากรแกนนำ (Local Trainers)

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. หรือ IPST)เป็นประธานในการดำเนินงานครั้งนี้