นักศึกษารุ่น 5 ร่วมกิจกรรม STEM ศึกษา ฟังบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ 74 เข้าชม

เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นักศึกษารุ่นที่ 5 และคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรม STEM เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น บรรยายโดย ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง คณาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร