หัวข้อข่าว

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมทางการศึกษามิติใหม่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560

การใชัชีวิตระหว่างการเป็นศึกษาบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์

อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล

อาจารย์ ดร.หรรษกร วรรธนะสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ วงษ์ชาลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร

รองศาสตราจารย์ อนันต์ ปานศุภวัชร