โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2566

 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับที่

รายการ จำนวนหน่วยกิต

ภาคพิเศษ

แผน ก แบบ ก 2

แผน ก แบบ ก 2

(แผนวิชาชีพครู)

1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า

1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน

1.2 หมวดวิชาบังคับ

1.3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

30

9

12

9

30

9

12

9

2 หมวดวิทยานิพนธ์

12

12

3 วิชาเสริม (ไม่นับรวมหน่วยกิต)
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

42

42

4 หมวดวิชาชีพครู

4.1 วิชาบังคับ

4.2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

4.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

4.4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

19

12

1

3

3

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

42

61

หมายเหตุ:  รายวิชาที่สอนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์มีดังต่อไปนี้

 

  .  หมวดวิชาพื้นฐาน                                          9  หน่วยกิต

21021103 ปรัชญาการศึกษาวิทยาศาสตร์และคุณธรรม จริยธรรม
Philosophy of Science Education and Morality
 3 (2-2-5)
21021109 การวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
Research Methodology in Science Education
3 (2-2-5)
21021110 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
Nature of Science and Environmental Resources
3 (3-0-6)

 

.  หมวดวิชาบังคับ                                               12  หน่วยกิต

21021202 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
Science Curriculum Development
3 (2-2-5)
21021111 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Management of Science Learning
3 (2-2-5)
21021112 สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์
Seminar in Science Teaching
3 (2-2-5)
21021114 การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Assessment in Science Learning
3 (3-0-6)

ค. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                                  9  หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจจากรายวิชาต่างๆ ต่อไปนี้

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

21021113 วิทยาศาสตร์สำหรับครู
Science for Teachers
3 (2-2-5)
21022101  ผู้ประกอบการยุคใหม่สำหรับครูวิทยาศาสตร์
New Age Entrepreneurs for Science Teachers
3 (2-2-5)
21021115 กระบวนการวิจัยการสอนวิทยาศาสตร์
Research Methodology for Science Teaching
3 (2-2-5)

 

กลุ่มวิชาชีววิทยา

24031103 ชีววิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
Biology for Science Teachers 1
3 (2-2-5)
24032701 ชีววิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
Biology for Science Teachers 2
3 (2-2-5)
24032702 วิทยาการสมัยใหม่ทางชีววิทยา
Modern Science in Biology
3 (3-0-6)
24032703 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Philosophy
3 (2-2-5)

 

กลุ่มวิชาเคมี

24021103 เคมีสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
Chemistry for Science Teachers 1
3 (2-2-5)
24022109 เคมีสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
Chemistry for Science Teachers 2
3 (2-2-5)
24022110 วิทยาการสมัยใหม่ทางเคมี
Modern Science in Chemistry
3 (3-0-6)
24022111 ความปลอดภัยในการปฏิบัติการสอนเคมี
Safety in Chemical Teaching Operation
3 (2-2-5)

 

กลุ่มวิชาฟิสิกส์

24011305 ฟิสิกส์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
Physics for Science Teachers 1
3 (2-2-5)
24012304 ฟิสิกส์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
Physics for Science Teachers 2
3 (2-2-5)
24012503 วิทยาการสมัยใหม่ทางฟิสิกส์
Modern Science in Physics
3 (3-0-6)
24012504 การสร้างและการใช้สื่อการสอนฟิสิกส์
Creation and Using Media in Physics Teaching
3 (2-2-5)

 

.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า                     12  หน่วยกิต

21002901              วิทยานิพนธ์             12 หน่วยกิต

Thesis

 

.  หมวดวิชาเสริม

รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

71021501 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
Computer for Graduate Students
3 (2-2-5)
71021502 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
3 (3-0-6)
21031501 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาสตร์
Technology and Science Instruction Innovation
3 (2-2-5)

 

. กลุ่มวิชาชีพครู กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย

รายวิชาบังคับ กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

21022102 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู 3 (2-2-5)
21023102 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู 3 (2-2-5)
21023103 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 3 (2-2-5)
21023104 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)

 

. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กำหนดให้เรียน 7 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

21023801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (80)
21023802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3 (240)
21023803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3 (240)