เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค 1/2562

เผยเเพร่เมื่อ 350 เข้าชม

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ประจำภาค 1/2562

[1] ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(การสอนวิทยาศาสตร์)

Master of Education
(Science Teaching)

ค.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)

M.Ed. (Science Teaching)

 

[2] การรับรองหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 ก.พ. 2561

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 รหัสการรับรอง 1984

 

[3] แผนการเรียนตลอดหลักสูตร

แผนการศึกษาสำหรับการเรียนในแผน ก แบบ ก 2 มี 2 แผน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. แผนการศึกษาสำหรับการศึกษาภาคพิเศษ ตลอดหลักสูตรแบ่งเป็น 5 ภาคการศึกษา
 2. แผนการศึกษาสำหรับการศึกษาภาคพิเศษ (แผนวิชาชีพครู) ตลอดหลักสูตรแบ่งเป็น 6 ภาคการศึกษา

 

[4] วัน เวลา และสถานที่เรียน

วันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 08.00 น.–17.00 น.

คณะครุศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

[5] ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนเสาร์ – อาทิตย์)     

 1. ภาคพิเศษ 5 ภาคการศึกษา
  ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนละ 20,000 บาท

  ตลอดหลักสูตร 100,000 บาท/คน
 1. ภาคพิเศษ (แผนวิชาชีพครู) 6 ภาคการศึกษา
  ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนละ 20,000 บาท
  ตลอดหลักสูตร 120,000 บาท/คน

 

[6] คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
 2. ครูที่มีประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์
 3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตมีคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและคณะกรรมการสาขาวิชาพิจารณาเห็นสมควรแล้วเข้ารับการศึกษา

 

[7] การรับสมัครและคัดเลือก

 • การรับสมัคร สมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • แผนการศึกษาสำหรับการศึกษาภาคพิเศษรับ 15 คน
 • แผนการศึกษาสำหรับการศึกษาภาคพิเศษ (แผนวิชาชีพครู) 15 คน

 

[8] ช่วงเวลาการเปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 2562 – 25 ส.ค. 2562

โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

– เว็บไซต์ http:grad.snru.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย

– เว็บไซต์ https://sciteach.snru.ac.th/ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

 

[9] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร  โทร:089–7103 914

2) อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์  คำแหงพล  โทร: 087-7959 168

3) นางสาวอารีญา  การุญ (เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร) โทร 093-4526 451

4) สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โทร: 042 – 970 229