เปิดรับสมัคร ประจำภาค 1/2566

เผยเเพร่เมื่อ 1748 เข้าชม

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ประจำภาค 1/2566

[1] ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(การสอนวิทยาศาสตร์)

Master of Education
(Science Teaching)

ค.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)

M.Ed. (Science Teaching)

 

[2] การรับรองหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 ก.พ. 2561

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 รหัสการรับรอง 1984

 

[3] แผนการเรียนตลอดหลักสูตร

แผนการศึกษาสำหรับการเรียนในแผน ก มี 2 แผน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. แผนการศึกษาสำหรับการศึกษาภาคพิเศษ ตลอดหลักสูตรแบ่งเป็น 5 ภาคการศึกษา
 2. แผนการศึกษาสำหรับการศึกษาภาคพิเศษ (แผนวิชาชีพครู) ตลอดหลักสูตรแบ่งเป็น 6 ภาคการศึกษา

 

[4] วัน เวลา และสถานที่เรียน

วันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 08.00 น.–17.00 น.

คณะครุศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

[5] ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนเสาร์ – อาทิตย์)     

 1. ภาคพิเศษ 5 ภาคการศึกษา
  ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนละ 20,000 บาท

  ตลอดหลักสูตร 100,000 บาท/คน
 1. ภาคพิเศษ (แผนวิชาชีพครู) 6 ภาคการศึกษา
  ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนละ 20,000 บาท
  ตลอดหลักสูตร 120,000 บาท/คน

 

[6] คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
 2. ครูที่มีประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์
 3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและคณะกรรมการสาขาวิชาพิจารณาเห็นสมควรแล้วเข้ารับการศึกษา

 

[7] การรับสมัครและจำนวนรับนักศึกษา

 • สมัคร online ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://gsmis.snru.ac.th/admission/
 • แผนการศึกษาสำหรับการศึกษาภาคพิเศษรับ 20 คน
 • แผนการศึกษาสำหรับการศึกษาภาคพิเศษ (แผนวิชาชีพครู) 30 คน

 

[8] ช่วงเวลาการเปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 2566 – 3 ก.ค. 2566

 

[9] รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

– เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://gsmis.snru.ac.th/admission/

– เว็บไซต์สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ https://sciteach.snru.ac.th/

 

[10] สอบถาม เกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติม

1) อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์  คำแหงพล  โทร: 087-7959 168

2) นางสาวอารีญา  การุญ (พี่อ้อน เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร) โทร 093-4526 451

3) สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โทร: 042-970 229