ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2561

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
 

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

 

ชื่อย่อ

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
Master of Education Program in Science Teaching 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)
Master of Education ( Science Teaching)

 

ค.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
M.Ed. ( Science Teaching)