ผลงานวิชาการ

ปี ลำดับที่ ผลงานวิชาการ
พ.ศ. 2560 1 ถาดทอง ปานศุภวัชร, อนันต์ ปานศุภวัชร, พิทักษ์ วงษ์ชาลี, นิติธาร ชูทรัพย์ และอรุณรัตน์
คำแหงพล. การพัฒนาการคิดวิเคราะห์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้
แบบผังกราฟิกสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์.
สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร